blog

فضای همکاری

شرکت ها همیشه از کوچکترین فضا بیشترین استفاده را میکنند اما در این میان برخی از شرکت ها هستند که فضای کاری خود را با تجارت هایی که شبیه به آنها هستند به اشتراک می گذارند. مثلا دو نوع تجارت مختلف یا مشابه در یک فضای اداری انجام می گیرد. البته اغلب اوقات تجارت ها به هم شبیه هستند اما ممکن است با وجود چند میز کاری یا چند اتاق مختلف چند کار متفاوت همزمان با هم انجام بگیرد.

خوبی فضاهای کاری مشترک این است که ذهن می تواند از خلاقیت دیگران الهام بگیرد البته در اروپا این نوع از فضاهای مشترک کاری بیشتر رونق دارد. بیشتر سرمایه گذاران فضاهای خود را با تجارت هایی که به نوعی به رونق کار خودشان کمک می کند یا بستر سازی می کند را اختصاص می دهند.

 

قطعا در این فضاهای بزرگ تجاری ایده های بزرگ هم وجود دارد و البته میزان اعتبار هم به حد کافی وجود خواهد داشت چون وقتی تجارت های مختلف در کنار یکدیگر کار می کنند حساسیت های کاری بالاتر رفته و استراتژی های قویتر برای اداره ی کار وجود خواهد داشت در این گونه فضاها رشد و پیشرفت کارمندان هم به حد زیادی مشاهده می شود.

فضاهای مشترک با داشتن سالن های جلسه و سمینارها تعامل بهتری برقرار می کنند چون در این گونه فضاها امکانات اداری افزایش می یابد و هر دو تجارت در تلاش هستند تا شرایط کاری را بیش از پیش بهبود ببخشند.
در این زمینه سالانه فعالیت های زیاد و سرمایه گذاری های فراوانی صورت می گیرد چون اساسا تجارت های مختلف می توانند از نزدیک از تجربیات هم استفاده کنند و مکمل یکدیگر باشند. هنگام برخورد با چالش ها حرفه ای تر عمل کنند و البته توسعه یافتگی و پیشرفت هم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

معمولا فضاهای کاری مشترک برای مشاغلی که مرتبط به یکدیگر هستند مورد استفاده است. ویژگی بارز این مدل کاری محور قرار دادن خلاقیت است چون به نوعی رقابت کاری در بین تجارت های موجود در یک فضا به وجود می آید بنابراین پرسنل برای بهبود کار و افزایش کیفیت تلاش خواهند نمود.شما در تیک از امکان بهره برداری از چنین فضای کاری برخوردار هستید.