blog

شتابدهی

استارت آپ ها در مدت 2ماهه پیش شتابدهی با کمک تیک و استفاده از امکانات و خدمات رایگان موجود سعی می نمایند ارزش های استارت آپ خود را مشخص و واضح نمایند و پس از آن در صورت موفقیت در این مرحله و ورود به مرحله چهار ماهه ی شتابدهی با تمرکز بر روی تحلیل بازار و ساخت MVP  و همچنین شبکه سازی سعی در جذب سرمایه گذار در همین مرحله می نمایند . در عین حال از سرمایه ی شتابدهنده نیز استفاده می نمایند.

تیک با تمرکز بر روی  4 مولفه ای منتورینگ ، مشاوره ، شبکه سازی و سرمایه گذاری سعی می نماید به ایده هایی که بصورت بالقوه ارزش سرمایه گذاری داشته اند ارزش افزوده داده تا بتوانند در مراحل بعدی سرمایه لازم را با تمرکز بر روی نتایج بالفعل جذب نمایند .