blog

خروج

استراتژی خروج در تیک   برای هر استارت آپ متفاوت می باشد.و در واقع نسخه هر استارت آپ با دیگری متفاوت می باشد. تیک سعی دارد با استارت آپهایی خارج شده ارتباط خود را حفظ کند و شبکه ایی از آنها ایجاد نمایید. مطمینا جذب سرمایه کافی برای ادامه مسیر یکی از آیتم های مهم تصمیم گیری خواهد بود.