کارگاه آموزشی بوم مدل کسب و کار (BMC)

کارگاه آموزشی بوم مدل کسب و کار (BMC)
با سخنرانی آقای دکتر سهراب دل انگیزان