توسعه نرم افزار از کرمانشاه به بازار جهانی

منتظری

با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های دیجیتالی، دنیای امروز با سرعت روز افزون به استفاده از این بسترهای تکنولوژی روز حرکت می کند، فناوری های دیجیتالی مبتنی بر قدرت برنامه نویسی و شبکه نرم افزاری قوی است که آن را پشتیبانی می کند.