پرداخت ناموفق

درصورتی که وجه از حساب شما کسر شده است، طی ۷۲ به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.