کارگاه آموزشی مفاهیم بازاریابی کسب و کار

کارگاه آموزشی مفاهیم بازاریابی کسب و کار

با سخنرانی آقای وحید نوری